T3. Th6 11th, 2024

2̲ ̲c̲h̲ú̲ ̲C̲/̲A̲ ̲đ̲.̲á̲n̲h̲ ̲n̲a̲m̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲:̲ ̲C̲ả̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲v̲ì̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲q̲u̲ê̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲v̲ì̲ ̲d̲â̲n̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲v̲ụ̲,̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲v̲ì̲ ̲s̲a̲i̲ ̲l̲ầ̲m̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲m̲à̲ ̲đ̲u̲ổ̲i̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲n̲g̲à̲n̲h̲ ̲h̲a̲y̲ ̲s̲a̲o̲

C̲h̲i̲ề̲u̲ ̲3̲0̲/̲9̲,̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲t̲á̲ ̲L̲â̲m̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲ ̲S̲o̲l̲,̲ ̲G̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ố̲c̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲S̲ó̲c̲ ̲T̲r̲ă̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲k̲ỷ̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲5̲ ̲C̲B̲C̲S̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲b̲ạ̲o̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲2̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲n̲i̲ê̲n̲.̲.̲.̲ ̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲Đ̲ả̲n̲g̲ ̲ủ̲y̲,̲ ̲B̲a̲n̲ ̲G̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ố̲c̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲S̲ó̲c̲ ̲T̲r̲ă̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲h̲ọ̲p̲ ̲v̲à̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲:̲ ̲T̲ư̲ớ̲c̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲C̲A̲N̲D̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲3̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲,̲ ̲g̲ồ̲m̲:̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲ú̲y̲ ̲C̲h̲â̲u̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲;̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲ú̲y̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲v̲à̲ ̲T̲h̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲ú̲y̲ ̲Đ̲o̲à̲n̲ ̲T̲ấ̲n̲ ̲P̲h̲o̲n̲g̲;̲ ̲k̲ỷ̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲P̲h̲ó̲ ̲Đ̲ộ̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲ú̲y̲ ̲H̲ứ̲a̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲A̲n̲;̲ ̲k̲ỷ̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲c̲á̲o̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲ú̲y̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲Đ̲ờ̲i̲.̲

̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲1̲5̲h̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲5̲/̲9̲,̲ ̲T̲ổ̲ ̲t̲u̲ầ̲n̲ ̲t̲r̲a̲ ̲Đ̲ộ̲i̲ ̲C̲S̲G̲T̲ ̲-̲ ̲T̲T̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲x̲ã̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲C̲h̲â̲u̲ ̲g̲ồ̲m̲ ̲5̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲:̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲ú̲y̲ ̲H̲ứ̲a̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲A̲n̲,̲ ̲P̲h̲ó̲ ̲Đ̲ộ̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲,̲ ̲t̲ổ̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲;̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲ú̲y̲ ̲C̲h̲â̲u̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲;̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲ú̲y̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲ ̲T̲h̲á̲i̲;̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲ú̲y̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲Đ̲ờ̲i̲,̲ ̲T̲h̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲ú̲y̲ ̲ ̲Đ̲o̲à̲n̲ ̲T̲ấ̲n̲ ̲P̲h̲o̲n̲g̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲v̲ụ̲ ̲t̲u̲ầ̲n̲ ̲t̲r̲a̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲s̲o̲á̲t̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲đ̲ả̲m̲ ̲T̲T̲A̲T̲G̲T̲ ̲d̲ị̲p̲ ̲l̲ễ̲ ̲S̲e̲n̲e̲ ̲Đ̲o̲l̲t̲a̲.̲

̲K̲h̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲l̲ộ̲ ̲N̲a̲m̲ ̲S̲ô̲n̲g̲ ̲H̲ậ̲u̲ ̲(̲đ̲o̲ạ̲n̲ ̲q̲u̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲P̲h̲ư̲ớ̲c̲,̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲x̲ã̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲C̲h̲â̲u̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲S̲ó̲c̲ ̲T̲r̲ă̲n̲g̲)̲,̲ ̲T̲ổ̲ ̲t̲u̲ầ̲n̲ ̲t̲r̲a̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲k̲h̲i̲ể̲n̲ ̲x̲e̲ ̲m̲ô̲ ̲t̲ô̲ ̲Y̲a̲m̲a̲h̲a̲ ̲E̲x̲c̲i̲t̲e̲r̲ ̲c̲h̲ở̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲1̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲đ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲,̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲đ̲ủ̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲k̲h̲i̲ể̲n̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲a̲m̲ ̲g̲i̲a̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲.̲

̲T̲ư̲ớ̲c̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲C̲A̲N̲D̲ ̲3̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲b̲ạ̲o̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲2̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲-̲0̲
̲H̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲b̲ạ̲o̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲C̲B̲C̲S̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲x̲ã̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲C̲h̲â̲u̲ ̲b̲ị̲ ̲k̲ỷ̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲m̲ ̲k̲h̲ắ̲c̲.̲ ̲
̲K̲h̲i̲ ̲T̲ổ̲ ̲t̲u̲ầ̲n̲ ̲t̲r̲a̲ ̲r̲a̲ ̲t̲í̲n̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲d̲ừ̲n̲g̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲i̲ệ̲n̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲l̲á̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ấ̲p̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲m̲à̲ ̲t̲ă̲n̲g̲ ̲g̲a̲ ̲b̲ỏ̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲ố̲c̲ ̲đ̲ộ̲ ̲c̲a̲o̲,̲ ̲l̲ạ̲n̲g̲ ̲l̲á̲c̲h̲,̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲v̲õ̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲u̲y̲ế̲n̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲N̲a̲m̲ ̲S̲ô̲n̲g̲ ̲H̲ậ̲u̲ ̲–̲ ̲L̲ê̲ ̲L̲a̲i̲ ̲–̲ ̲T̲r̲ư̲n̲g̲ ̲N̲h̲ị̲ ̲–̲ ̲3̲0̲/̲4̲ ̲–̲ ̲H̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲l̲ộ̲ ̲4̲3̲ ̲–̲ ̲N̲a̲m̲ ̲S̲ô̲n̲g̲ ̲H̲ậ̲u̲ ̲(̲x̲ã̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲H̲ả̲i̲)̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲q̲u̲ã̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲3̲0̲ ̲k̲m̲.̲ ̲K̲h̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲b̲à̲n̲ ̲ấ̲p̲ ̲Â̲u̲ ̲T̲h̲ọ̲ ̲B̲,̲ ̲x̲ã̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲H̲ả̲i̲ ̲(̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲s̲ở̲ ̲t̲h̲u̲ ̲m̲u̲a̲ ̲t̲ô̲m̲ ̲Ô̲n̲g̲ ̲S̲á̲i̲)̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲v̲ụ̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲d̲ừ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲i̲ệ̲n̲.̲

̲L̲ú̲c̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲3̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲h̲í̲ ̲T̲h̲á̲i̲,̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲,̲ ̲P̲h̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲b̲ạ̲o̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲2̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲(̲b̲ị̲ ̲c̲a̲m̲e̲r̲a̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲s̲á̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲h̲à̲ ̲k̲h̲o̲ ̲g̲h̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲)̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲i̲ệ̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲r̲ụ̲ ̲s̲ở̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲x̲ã̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲

̲T̲ạ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲2̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲ừ̲a̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲v̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲,̲ ̲g̲ồ̲m̲:̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ấ̲p̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲l̲ệ̲n̲h̲,̲ ̲h̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲s̲o̲á̲t̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲;̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ấ̲p̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲l̲ệ̲n̲h̲ ̲t̲í̲n̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲è̲n̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲;̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲k̲h̲i̲ể̲n̲ ̲x̲e̲ ̲l̲ạ̲n̲g̲ ̲l̲á̲c̲h̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲b̲ộ̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲đ̲ô̲ ̲t̲h̲ị̲;̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲g̲i̲ấ̲y̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲h̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲d̲â̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲x̲e̲ ̲c̲ơ̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲;̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲ừ̲ ̲đ̲ủ̲ ̲1̲6̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲d̲ư̲ớ̲i̲ ̲1̲8̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲m̲à̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲k̲h̲i̲ể̲n̲ ̲x̲e̲ ̲m̲ô̲ ̲t̲ô̲ ̲c̲ó̲ ̲d̲u̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲x̲i̲ ̲l̲a̲n̲h̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲1̲0̲0̲ ̲c̲m̲3̲.̲.̲.̲

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *