T6. Th6 14th, 2024

(VTC News) – ne-nb”>G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ù̼i̼ ̼c̼u̼i̼,̼ ̼n̼ó̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼1̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼.̼
T̼ố̼i̼ ̼2̼8̼/̼9̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ù̼i̼ ̼c̼u̼i̼,̼ ̼n̼ó̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼1̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼V̼T̼C̼ ̼N̼e̼w̼s̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼S̼o̼l̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼.̼

̼”̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼4̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼”̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼S̼o̼l̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼9̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼,̼ ̼T̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ậ̼u̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼m̼ ̼X̼ẻ̼o̼ ̼M̼e̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼,̼ ̼2̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼)̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼)̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼k̼m̼,̼ ̼2̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼é̼p̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

Tạm đình chỉ tổ công tác trong clip 'cảnh sát đánh 1 thiếu niên' ở Sóc Trăng - 1

C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼)̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼ấ̼p̼ ̼Â̼u̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼A̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼2̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼1̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼.̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼.̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼2̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼‘̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ý̼’̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ρ̼һ̼ẫ̼п̼ ̼п̼ộ̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼2̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼2̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ά̼n̼һ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ư̼n̼g̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼đ̼ά̼n̼һ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼d̼í̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ά̼n̼һ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼ ̼1̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼2̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼
C̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ρ̼һ̼ẫ̼п̼ ̼п̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼S̼G̼T̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ά̼n̼һ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼:̼

“̼S̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ά̼n̼һ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ᴆ̼ấ̼ᴍ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼í̼t̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ý̼ ̼.̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼a̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼q̼u̼á̼”̼ .“̼Đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼”̼
“̼K̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼l̼u̼ô̼n̼”̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *